صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/02/99          11:12  
    عنوان خبر : لینک کلاسهای آنلاین
  خلاصه خبر :  
  

 

دانشجویانی که برای آن ها توسط استاد گروه در فضای مجازی تشکیل نشده است یا به هر دلیلی در گروه فضای مجازی عضو نیستند از لیست زیر کلاس مربوطه خود را پیدا کنند و در روز و ساعت برنامه هفتگی در کلاس شرکت کنند.

http://online.farhikhtegan.ac.ir/zabanomoomi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/poolarzbankdari/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/sazmanhayepoolimali/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/malie/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/omoorbeinolmelal/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/eghtesadkhord1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/nazariyehayepool/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/eghtesadsanji/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabrasi1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarisanati3/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdaridolati/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/osoolhesabdari2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarisanati1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarimiane/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmali/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarimaliati/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mabahesjarihesabdari/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/riazikarbord1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/zabantakhasosi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/zabantakhasosiarshad/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/daneshkhanevade/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mabanirahnemayeemoshaveretahsilishoghli/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/nazariemoshvereravandarmani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/computer/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/aeenzendegi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tafsirmozooee/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriattablighatbrand/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/syestemhayeetelaatmodiriat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/teorihesabdari2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabrasipishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/bankdarikhareji1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/raveshtahghigh/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tolidpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mojoodipishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/bazaryabipishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatenteghalfanavari/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmanabeensanipishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mohandesimojaddad/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/pajooheshamaliati1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hoghoghmadani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdaripishrafte1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/crm/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hoghoghasasibazargani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/amar/

دروس تخصصی روانشناسی

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mabahesravanshenasi2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/asibravani1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/falsafe/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasidin/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasighoranhadis2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasiejtemaee/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/angizeshhayejan/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ehsasedrak/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/azmoonravanshenakhti1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasiakhlagh/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasitajrobi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasishakhsiat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasitahavoli1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/azmoonravanshenakhti2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasisalamat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasibalini/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/pajooheshravanshenasi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/shivehayeeslahtaghyeerraftar/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/englishravanshenasi2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/behdashtravani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/fonoonmoshavereravandarmani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasikoodakanvije1/

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :