صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/02/99          11:12  
    عنوان خبر : لینک کلاسهای آنلاین
  خلاصه خبر :  
  

 

 

دانشجویانی از لیست زیر کلاس مربوطه خود را پیدا کنند و در روز و ساعت برنامه هفتگی در کلاس شرکت کنند.

 

دروس تخصصی رشته روانشناسی

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/behdashtravani/

https://online.farhikhtegan.ac.ir/english2ravanshenasi/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasibalini/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatesteres/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/falsafeashnayee/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ghoranhadis2/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/fonoonmoshavereravandarmani/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/koodakanbaniazvije1/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/asibshenasiejtemaee/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/angizeshhayejan/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/shivehayeeslahraftar/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasiejtemaee/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/mabahesasasiravanshenasi2/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/asibravani1/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasitahavoli1/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasisalamat/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasishakhsiat/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/azmoonharavanshenakhti1/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/azmoonharavanshenakhti2/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/pajoheshamalienferadi/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/nazariyehayemoshavereravandarmani/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/rahnamayeemoshaveretahsilishoghli/

 

 

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/compputer/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/rraveshtahghigh/

 

دروس سایر رشته ها

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/poolarzbankdari/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/maliye/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/poolvabank/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmali/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/mmiane/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/systemetelaatimodiriat/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatenteghalfanavari/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmanabeensani/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/daneshkhanevadeh/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/compputer/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/zzabanomoomi/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/zabantakhasosi/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/zabantakhasosiarshad/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/osoolhesabdari2/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabrasipishrafte/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/raveshtahghighpishraftearshad/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdaripishrafte1/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/amar/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/bazaryabipishrafte/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/eghtesadsanji/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/mabahesjaridarhesabdari/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatbrand/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatertebatmoshtari/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/controlmojoodi/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriattolidpishrafte/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/mohandesimojadad/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarimaliati/

 

https://online.farhikhtegan.ac.ir/sazmanhayepoolimali/

 

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :