صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          17/02/99          11:12  
    عنوان خبر : لینک کلاسهای آنلاین
  خلاصه خبر :  
  

 

 

 

دانشجویانی از لیست زیر کلاس مربوطه خود را پیدا کنند و در روز و ساعت برنامه هفتگی در کلاس شرکت کنند.

 

 

http://online.farhikhtegan.ac.ir/farsi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/zabanpish/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/eghtesadkalan2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tosee/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/boodje/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/arzyabitarha/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tahlilamari/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/osoolhesabdari1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/osoolhesabdari3/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabrasi2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarisanati2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmali1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/miane/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdarimodiriat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/systemhayeetelaatihesabdari/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/riazikarbord2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/enghelab/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tarikhfarhangtamadon/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/zabantakhasosihesabdaribankdari1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/nazariyehayesazmanpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mabanisazmanmodiriat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/seminarr/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/computer/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/andishe1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/andishe2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatmanabesazmani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/akhlaghahkamkasbokar/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriattolid/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/teorihesabdari1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdaribakhshomoomi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/karbordteoritasmimgiri/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatstrategicbazaryabipishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tahghighdaramaliatpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/raveshtahghighpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatraftarsazmani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/marefatshenasi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatraftarmasraf/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/systemetelaatimodiriatpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/bazaryabisanatikhadamat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tahghighdarmaliatarshad/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/pahoheshtahghighdarmaliat2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hoghoghtejaratbazargani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/hesabdaripishrafte2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tasmimgirimasaelemali/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/modiriatstrategicpishrafte/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/riazipish/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/bahrevarimodiriatamalkard/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasi1/

 

 دروس تخصصی رشته روانشناسی:

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasitarbiati/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/mabanirahnamayeemoshavere/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasioshaverekhanevade/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasi1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/asibravani2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tarikhmakateberavanshenasi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasiandishmandanmosalman/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/falsaferavanshenasi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/amoozehayeravanshenakhtighoran1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasishenakhti/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/oloomasabshenakhti/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasifiziologic/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravansanji/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/asibravanikoodakonojavan/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasisanatisazmani/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasikoodakanniazvije2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/fiziologyasabghodad/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasiejtemaeekarbordi/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasitahavoli2/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasijensiat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/motoonravanshenasienglish1/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/ravanshenasikaromodiriat/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/raveshtahghigh/

http://online.farhikhtegan.ac.ir/tavanbakhshikoodakanniazvije/

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :