صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آئین نامه مقررات آموزشي

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسي

فصل دوم : نظام آموزشي

فصل سوم : واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

فصل چهارم :حضور وغياب

فصل پنجم : حذف واضافه

فصل ششم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل

فصل هشتم : انتقال

فصل نهم :دانشجوي ميهمان

فصل دهم :تغيير رشته

فصل يازدهم : پذيرش واحد هاي درسيمقررات زير قسمت هايي از آيين نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 933 مورخ اردیبهشت ماه 1376 ميباشد كه مجموعه ضوابط ومقررات مصوب حاكم بر آموزش عالي کشور است که با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي مؤسسات آموزش عالي وبه منظور ارتقاء کیفیت آموزشی تدوين يافته است.


 

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسي


 

شرايط ورود :
ماده 1 :
شرايط ورود به دوره هاي كارداني ، كارشناسي ( پيوسته وناپيوسته) ،كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي اعم از دوره هاي روزانه وشبانه به شرح زير است :
1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين ومقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
2- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه بر حسب مورد به تاييد وزرات علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي رسيده باشد .
3- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
4- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قوانين آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه ومقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود .
نام نويسي :
ماده 2
پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد .
ماده 3
دانشجو موظف است در هر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يك نيمسال تحصيلي به منزله انصراف از تحصيل است . در صورت تأ خير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را درآن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزء مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
تبصره :
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داري از نام نويسي با دلايل مستند به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .
منع تحصيل همزمان :
ماده 4
دانشجو در يك زمان حق نام نويسي وادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت و در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخاب به تشخيص كميسيون مركزي موارد خاص وزرات متبوع ، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود . دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

 

فصل دوم : نظام آموزشي


 

تعريف واحد درسي :
ماده 5
آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت عملي (آزمايشگاهي ) 32 ساعت كارگاهي (يا عمليات ميداني) 48 ساعت كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه ) 64 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود . در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعيين مي شود .

سال تحصيلي :
ماده 6
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي ودر صورت لزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .
تبصره :
مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمي شود .


فصل سوم : واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها


 

ماده 11
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .
تبصره 1 :
در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
تبصره 2 :
در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه وتأييد استاد مربوط مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند .
تبصره 3 :
اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .
تبصره 4 :
در مواردي كه براي فراغت ازتحصيل حداكثر 24 واحد باقي مانده باشد حتي اگر دانشجو مشروط باشد با نظر دانشگاه مي تواند تمامي واحد هاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند .
تبصره 5 :
تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .
طول دوره :
ماده 13
حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته 6 سال و دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال است در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيلي با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

 

فصل چهارم :حضور وغياب


 

حضور در جلسات درس :
ماده 14
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز كند . در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
غيبت درامتحان :
ماده 15
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغيبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16
تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است .

 

فصل پنجم : حذف واضافه


 

ماده 17
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي، كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف كند و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا كند. مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوزنكند .

تذكر :
به دانشجوياني كه در مهلت حذف واضافه بخشي يا تمام واحد هاي انتخابي خود را حذف نمايند فقط شهريه متغير واحدهاي حذف شده مسترد خواهد شد ودر صورت حذف واحد ها پس از مهلت مقرر حذف و اضافه شهريه متغير نيز برگشت داده نخواهد شد .
ماده 18
حذف اضطراري
در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند مشروط براينكه اولاً غيبت دانشجو درآن درس بيش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحد هاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.
تذكر :
به دانشجوياني كه بصورت اضطراري تنها يكي از درسهاي نظري خود را حذف نمايند هيچگونه شهريه اي اعم از ثابت و متغير مسترد نخواهد شد .
ماده 19
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزء حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .
تذكر :
درصورت حذف نيمسال هيچگونه شهريه اعم از ثابت يا متغير مسترد نخواهد شد .

 

فصل ششم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو


 

معيارهاي ارزيابي
ماده 20
ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور وفعاليت در كلاس درسي وانجام تكاليف درسي ونتايج امتحانات بين نيمسال وپايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .
تبصره :
برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .
ماده 22
حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .
تبصره :
اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد در صورت تمايل مي تواند به جاي آن درس از جدول درس انتخابي در برنامه مصوب درس ديگري را انتخاب كند.
درس ناتمام :
ماده 23
در موارد استثنايي نمره تمرين دبيري، كارآموزي و کارورزي، عمليات صحرايي كار در عرصه و دروسي كه در برنامه هاي آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود. در صورتي كه به تشخيص استاد وتأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد. در غير اين صورت براي دانشجو در آن درس نمره صفر منظور خواهد شد .
اعلام نمرات :
ماده 24
استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد .
تبصره : نمره پس از اعلام به اداره كل آموزش غير قابل تغيير است .
ميانگين نمرات :
ماده 26
در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال وميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود .
تبصره 1:
براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها ، در تمام دروسي که دانشجو براي آنها نمره گرفته ا ست(اعم از ردي يا قبولي)،بر تعداد کل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود .
تبصره2:
دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي حساب نمي شود . نمرات دروسي که دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند ، تنها در محاسبه ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود .
نام نويسي مشروط :
ماده 27
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .
تبصره :
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به صورت كتبي به وي اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 28
دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند به جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .
اخراج دانشجوي مشروط :
ماده 29
در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد از ادامه تحصيل محروم مي شود .
ماده 30
دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود در صورتي كه واحد هاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحد ها كمتر از 10 نباشد مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند .
ماده 31
دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است مي تواند براي ادامه تحصيل مجدد در آزمون سراسري شركت كند ودر صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد .
دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد هايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است با برنامه جديد تطبيق داده وطبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد .

 

فصل هفتم : مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل


 

مرخصي تحصيلي :
ماده 33
دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
تبصره :
مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .
ماده 34
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.
تبصره :
اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به وي ابلاغ كند .
تذكر :
دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .
انصراف از تحصيل :
ماده 35
ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره :
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزء مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
ماده 36
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1 :
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند .
تبصره 2 :
تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است .
تذكر :
در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد .

 

فصل هشتم : انتقال


 

تعريف انتقال :
ماده 38
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است .
ماده 39
انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي تهران ممنوع است بجز موارد زير:
1 : شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، بطوري که وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شاخته شود.
2 : معلوليت موثر دانشجو، به نحوي که به تشخيص داوران عالي پزشکي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.
3 : ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل اشتغال شوهر در تهران باشد، با تاييد مراجع ذيربط.
تبصره 1 :
هريک از موارد مذکور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
ماده 40
انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها واز شهرستانها به يكديگر در يك رشته ودر يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع مي باشد .
ماده 41
انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است .
ماده 44
دانشجويي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد .
توجه :
كميسيون نقل و انتقالات اين مؤسسه ساليانه يكبار ودر هفته اول خردادماه هر سال برگزار مي گردد. لذا متقاضيان لازم است درخواست هاي كتبي خود به همراه مدارك لازم را حداكثر تا پايان ارديبهشت به آموزش ارائه دهند.
ماده 45
دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو وريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام دارد .
تبصره :
در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود .
ماده 46
در صورت انتقال فقط واحد هاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفته مي شود و در هر حال حذف احتمالي واحد هاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذارندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره :
تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي ويا مردودي وسوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود .

ماده 47
مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه هاي مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .
ماده 48
انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است .

 

فصل نهم :دانشجوي ميهمان


 

شرايط عمومي :
ماده 49
در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت دانشگاه هاي مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان به طور موقت و براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد .
ماده 50
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .
ماده 51
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده52
هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به طور تمام وقت به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد كل واحد هاي دوره تجاوز كند .
تبصره :
انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .
ماده 53
واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذارند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد .
ماده 54
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

 

فصل دهم :تغيير رشته


 

ماده 55
دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان دانشگاه تغيير رشته بدهد.
1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
2- حداقل يک ششم و حداكثر دو سوم واحد هاي دوره را گذرانده باشد.
3- حداقل نمره علمي قبولي لازم براي رشته مورد تقاضا را کسب نموده باشد.
4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره 1 :
دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده 56
تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد . در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است .
ماده 57
در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي وپس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .
تبصره :
اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود .

ماده 58
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1 :
دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود . ولي نمرات دروس پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال چنانچه ميانگين كل واحد هاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد جمعاً بعنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2 :
در صورتي كه تعداد واحد هاي پذيرفته نشده دانشجو در حدي باشد كه امكان گذراندن واحد هاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود .
ماده 61
متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد .
ماده 62
تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است در اين حال براي اينگونه دانشجويان حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته مي شود.

 

فصل يازدهم : پذيرش واحد هاي درسي


 

ماده 63
معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در دانشگاه ها با ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است .
1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد .
2- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزرات بهداشت درمان وآموزش پزشكي باشد .
3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد .
4- محتواي آموزشي دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد .
تبصره 1 :
معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود .
تبصره 2 :
نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد .
تبصره 3 :
به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيل از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود .
فراغت از تحصيل :
ماده 64
دانشجويي كه كليه واحد هاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب وبراساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود .
تبصره :
تاريخ فراغت از تحصيل روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود .
مدارك مورد نياز براي فراغت از تحصيل :
دانشجوی گرامی :

به منظور تسریع در صدور گواهی فراغت از تحصیل، خواهشمند است نسبت به انجام موارد 1 و2( بلافاصله بعد از شروع تحصیل) و موارد 3 الی 6 (به محض اتمام واحدهای درسی دوره) اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم توجه و پیگیری و یا نقص مدارک ذیل، مسئولیت پیامدهای ناشی از تاخیر در انجام مراحل فراغت از تحصیل به عهده دانشجو می باشد.
1 ) درخواست تاییدیه دیپلم متوسطه نظام قدیم یا دوره پیش دانشگاهی از اداره کل آموزش و پرورش محل اخذ مدارک فوق به نشانی دقیق پستی موسسه و ارایه رسید آن به اداره خدمات آموزشی موسسه جهت درج در پرونده تحصیلی. ضمناً پیگیری وصول تاییدیه دیپلم به عهده دانشجو است.

2 ) پیگیری وصول مدارک تحصیلی و ریز نمرات تایید شده (مربوط به دانشجویان انتقالی)

3 ) درخواست کارنامه کلی تحصیلی از آموزش دانشكده مربوط.

4 ) دریافت فرمهای تطبیق واحد از آموزش دانشكده مربوط.

5 ) بررسی کارنامه تحصیلی و تکمیل فرم تطبیق واحد توسط دانشجو و سپس تایید فرم تطبیق واحد و کارنامه تحصیلی توسط مدیر محترم گروه آزمایشی.

6 ) ارایه مدارک ذیل به اداره دانش آموختگان:

الف) اصل مدارک دوره پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله نظام جدید، یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم.

ب) چهار قطعه عکس جدید در ابعاد 4*3 تمام رخ و پشت نویسی شده (فقط نام ونام خانوادگی ، عنوان رشته و شماره دانشجویی نوشته شود).

ج) اصل برگ تسویه حساب با قسمتهای مختلف موسسه.

د) اصل برگ تسویه حساب با کتابخانه ها و سازمانهای خارج از موسسه (در صورت دریافت معرفی نامه)

ه) اصل کارت دانشجویی.

تذکرات مهم :

· نظر به اینکه دانش آموختگان ذکوری که در مدت تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نموده اند، جهت معرفی به حوزه نظام وظیفه از تاریخ فارغ التحصیلی تا حداکثر 6 ماه فرصت دارند، لذا این دانشجویان موظفند بلافاصله پس از اتمام واحدهای مصوب نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند، در غیر اینصورت با غیبت در خدمت نظام وظیفه مواجه خواهند شد.

· سوابق تحصیلی دانش آموختگان پس از دریافت اصل گواهی موقت پایان تحصیل پس از یک ماه به اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و قبل از آن هیچگونه مدرک و یا ریز نمراتی توسط وزارت مذکور قابل تایید نخواهد بود.

· دانش آموختگان مشمول پس از اتمام خدمت می توانند با ارایه اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا گواهی اتمام خدمت، اصل و تصویر مدرک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و چهار قطعه عکس جدید، جهت صدور اصل گواهی موقت پایان تحصیلی اقدام نمایند.